İHALE İLANI

İHALE İLANI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından

Kiralaması Yapılacak Taşınmazın:

Bulunduğu Yer

Niteliği

Ada Parsel No

Yüzölçümü

Kira Süresi

Kiralama Amacı

İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminatı(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

 

BEÜ İbn-i Sina Kampüsü Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası

Bayan Kuaför Dükkanı

 

 

Bina

 

 

134/84

 

 

14 m²

 

 

1 yıl

 

Bayan Kuaför Dükkanı olarak kullanılmak üzere

 

 

4.200,00

 

 

630,00

 

 

 

02.05.2017

 

 

10:00

 

BEÜ İbn-i Sina Kampüsü Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası

Erkek Kuaför Dükkanı

 

 

Bina

 

 

134/84

 

 

14 m²

 

 

1 yıl

 

Erkek Kuaför Dükkanı olarak kullanılmak üzere

 

 

4.200,00

 

 

630,00

 

 

 

02.05.2017

 

 

11:00

 

BEÜ İbn-i Sina Kampüsü Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası

Bilet Satış Alanı

 

 

Bina

 

 

134/84

 

 

14 m²

 

 

1 yıl

 

Bilet Satış Alanı olarak kullanılmak üzere

 

 

4.200,00

 

 

630,00

 

 

 

02.05.2017

 

 

14:00

 

BEÜ İbn-i Sina Kampüsü Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası

Kuru Temizleme ve Terzi

 

 

Bina

 

 

134/84

 

 

30 m²

 

 

1 yıl

 

Kuru Temizleme ve Terzi olarak kullanılmak üzere

 

 

9.000,00

 

 

1.350,00

 

 

 

02.05.2017

 

 

15:00

 

BEÜ İbn-i Sina Kampüsü Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası

Kitap Satış, Kırtasiye,

 Fotokopi Hizmet Alanı

 

 

Bina

 

 

134/84

 

 

59 m²

 

 

1 yıl

Kitap Satış, Kırtasiye,

 Fotokopi Hizmet Alanı olarak kullanılmak üzere

 

 

12.000,00

 

 

1.800,00

 

 

 

02.05.2017

 

 

16:00

 

BEÜ İbn-i Sina Kampüsü Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası

Kantin ve Kafeterya

 

 

Bina

 

 

134/84

 

 

77 m²

 

 

1 yıl

 

Kantin ve Kafeterya olarak kullanılmak üzere

 

 

23.000,00

 

 

3.450,00

 

 

 

02.05.2017

 

 

17:00

 

1-Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminatı verilen taşınmazın kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile belirtilen tarih ve saatlerde Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı A Toplantı salonunda teşekkül edilecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında ücretsiz görülebilir, ihaleye iştirak edeceklerin 100,00 TL karşılığında şartnameyi satın almaları zorunludur.

3- İhaleye Katılabilme Şartları:

  1. a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, en az 2 (iki) yıllık kira konusu işle (kuaför/bilet satış/kuru temizleme-terzi/kitap satış, kırtasiye, fotokopi/kantin-kafeterya ibareleri olacaktır) uğraştığına dair Sicil Tasdiknamesi belgesi ve ilgili odadan alacağı Mesleki Faaliyet belgesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, en az 2 (iki) yıllık kira konusu işle (kuaför/bilet satış/kuru temizleme-terzi/kitap satış, kırtasiye, fotokopi/kantin-kafeterya ibareleri olacaktır) uğraştığına dair  tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  1. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

  1. c) Yukarıdaki belgelere ek olmak üzere;

1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği. (T.C. Kimlik Numarası olacaktır. İhale sırasında nüfus cüzdanının aslı komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir.)

2- Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ilk ilan tarihinden sonra veya ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayırlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili kişi için verilecektir.)

3- İlk ilan tarihinden sonra veya ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi.

4- Telefon, faks ve elektronik posta adresi bilgileri.

5- İlk ilan tarihinden sonra alınmış Vergi borcu olmadığını gösterir belge.

6- İlk ilan tarihinden sonra alınmış SGK borcu olmadığını gösterir belge.

7- Otobüs Firmaları için F1 Yetki Belgesi.

8- Bay ve Bayan Kuaför Salonları ihalelerine katılacaklar için ustalık belgesi.

9- İlk ilan tarihinden sonra alınmış üye olduğu/olacağı Meslek Odasından ihaleye katılmasında sakınca olmadığını belirten ihale durum belgesi.

10- Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı taahhütname.

11- Şartname bedeli olan 100 TL’nin yatırıldığına dair banka dekontu ya da alındı belgesi,(İhaleye girecek isteklilerin şartnameyi alması zorunludur. İhale Dokümanı BEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından görülebilir.)

12 -Geçici Teminat Mektubu. Teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde Bülent Ecevit Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Zonguldak Ziraat Bankası Karaelmas/Zonguldak Girişimci Dinamik Şubesi nezdindeki TR690001002359450965855121 nolu hesabına yatırıldığına ilişkin makbuz ile birlikte hazırlanan teklif dosyası ihalenin başlama saatinden önce teklif mektuplarıyla birlikte ihale tarihine kadar Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.

İlan olunur.

 

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin